Functie profiel hvt

Overzicht van de functies die in rolspelen binnen Huis voor taal. 

Vrijwilligersfuncties

✓ Houdt het overzicht tijdens de open inloop, communiceert met alle community leden
over de visie en missie van Huis voor Taal.
✓ Geeft ondersteuning, stemt af met de Uitvoerend Coördinator en zorgt voor regelmatige
terugkoppeling van stand van zaken.
✓ Houdt, in overleg met de Uitvoerend Coördinator, het eerste welkomstgesprek met
deelnemers waarbij een voorlopig advies kan worden gegeven.
✓ Informeert vrijwilligers en deelnemers over de activiteiten die plaats vinden binnen Huis
voor Taal Dronten.
✓ Registreert de contacten met deelnemers en vrijwilligers per contactmoment in een
logboek.
✓ Maakt, in afstemming met de Uitvoerend Coördinator en de Inhoudelijk
Trajectbegeleider, zowel deelnemers als taalvrijwilligers wegwijs in de leer- en
oefenmaterialen voor het verbeteren van basisvaardigheden.
✓ Noteert vragen en signalen van bezoekers aan de open inloop en geeft deze door.
✓ Verricht ondersteunende administratieve taken waar nodig, bijv. ordenen materialen in
de kasten, het kopiëren van inschrijfformulieren, kleurcodes aanbrengen op materialen.
✓ Beheert de lief en leed pot voor vrijwilligers; zorgt ook voor een attentie voor
vrijwilligers bij ziekte.
✓ Verleent ondersteuning bij de organisatie van activiteiten, indien mogelijk samen met
deelnemers van Huis voor Taal.
✓ Is op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen in de bibliotheek en weet hoe te
handelen bij calamiteiten (BHV).

✓ Zorgt voor individuele begeleiding, individuele koppeling van een deelnemer. Dit traject
bedraagt 20 weken.
✓ Probeert samen met de deelnemer zo concreet mogelijk doelen te stellen en hieraan te
werken. Maakt hiervoor gebruik van diverse (online)registratie materialen zoals: de
Taalverkenner.
✓ Vult regelmatig de (online)voortgangsregistratie in.
✓ Houdt de presentie en de uitstroom van de deelnemer bij in een registratiesysteem.
✓ Registreert de ondernomen acties en successen.
✓ Adviseert de deelnemer over eventuele vervolgstappen. Dit kan richting workshops,
activiteiten en participatie in Dronten zijn of naar andere trajecten.
✓ Stemt regelmatig af met de Inhoudelijk Trajectbegeleider en/of de Uitvoerend
Coördinator.
✓ Werkt in het Open Leercentrum of tijdens de Open Inloopmomenten en geeft in
samenspraak met de uitvoerend coördinator op verzoek een workshop of extra uitleg
voor collega’s.

✓ De taalgroepsbegeleider verzorgt voor de groep het aanbod en de inhoud van de
bijeenkomsten ter versterking van de basisvaardigheden van de deelnemers. Zij
verzorgen en stemmen ook de contactmomenten af voor en met de groepen. Ze zijn de
begeleiders van de diverse taalgroepen binnen Huis voor Taal Dronten.
✓ De taalgroepsbegeleider houdt de registratie bij m.b.t. presentie en uitstroom. Noteert
na elke groepsbijeenkomst.
✓ De taalgroepsbegeleider houdt de individuele doorstroommogelijkheden bij en
adviseert/stimuleert de deelnemers mee te doen aan relevante workshops, activiteiten,
en trainingen.
✓ De taalgroepsbegeleider stemt de individuele trajecten af met de Trajectbegeleider.
✓ De taalgroepsbegeleiders vullen met de deelnemers de online formulieren in voor de
voortgangsregistratie.

✓ Het maatje coacht de deelnemer(s) om in de praktijk de Nederlandse taal te gebruiken.
✓ Het maatje onderneemt diverse activiteiten om de deelnemer wegwijs te maken in de
eigen leefomgeving in het dorp. Het maatje brengt de werkwijze doen, durven en
ervaren in praktijk: het dagelijks leven is de inspiratiebron
✓ Het maatje biedt een luisterend oor en doet ook gezellige en leuke activiteiten samen
met de deelnemer.
✓ Het maatje houdt samen met de deelnemer zijn/haar voortgang bij.
Taakomschrijving Ambassadeur
✓ Een taalambassadeur is iemand die zelf moeite heeft gehad met spreken,
lezen ,schrijven, digitale of rekenvaardigheden in het Nederlands. Zij zijn
ervaringsdeskundige.
✓ Een ambassadeur vertelt iets over zijn of haar eigen ervaringen om een ander uitleg te
geven en te motiveren om ook de stap te zetten om jezelf te ontwikkelen.
✓ Ambassadeurs krijgen begeleiding vanuit Huis voor Taal van de assistent Meerpaal
Welzijn; via stichting ABC of stichting lezen en schrijven kunnen zij extra ondersteuning
en cursus krijgen over presenteren voor een groep
✓ Zij krijgen een onkostenvergoeding voor reiskosten
✓ Ambassadeurs gaan naar de gemeente, scholen, bedrijven om iets te vertellen over de
eigen ervaringen.

Algemeen
✓ De Uitvoerend Coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, de communicatie,
de registratie en afstemming van de dienstverlening binnen Huis voor Taal in een van
de drie vestigingen.
✓ Heeft kennis van de activiteiten binnen de vestiging en de materialen die worden
gebruikt.
✓ Vangt vrijwilligers en deelnemers op, helpt hen op weg en verwijst door naar de juiste
persoon of laat hen deelnemen aan een groep, workshop of activiteit.
✓ Volgt lokale en landelijke ontwikkelingen.
✓ Informeert collega’s en coördineert de taken met betrekking tot PR, de activiteitenkalender,
de catering, de roosters en nieuwe ontwikkelingen voor de eigen vestiging.

Uitgangspunten taalbegeleiding

Plezier in leren en deel uit te maken van onze samenleving is een belangrijk uitgangspunt.
De rol van de vrijwilliger in taalbegeleiding is ondersteunend en stimulerend. De
taalvrijwilliger acteert op basis van gelijkwaardigheid en gaat aan de slag gaat met een
(taal)vraag. Door vertrouwen te geven en te ontvangen, oprechte interesse tonen,
persoonlijke aandacht geven en de kracht van herhaling legt men in Huis voor Taal de basis
voor duurzaam leren en toepassen van de taal in de praktijk. Huis voor Taal helpt om inzicht
te krijgen in de eigen talenten en mogelijkheden.

Betaalde functies

Algemeen
✓ De Uitvoerend Coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, de communicatie,
de registratie en afstemming van de dienstverlening binnen Huis voor Taal in een van
de drie vestigingen.
✓ Heeft kennis van de activiteiten binnen de vestiging en de materialen die worden
gebruikt.
✓ Vangt vrijwilligers en deelnemers op, helpt hen op weg en verwijst door naar de juiste
persoon of laat hen deelnemen aan een groep, workshop of activiteit.
✓ Volgt lokale en landelijke ontwikkelingen.
✓ Informeert collega’s en coördineert de taken met betrekking tot PR, de activiteitenkalender,
de catering, de roosters en nieuwe ontwikkelingen voor de eigen vestiging.

✓ Zorgt voor een uitgebreid intakegesprek met de deelnemer; enthousiasmeert en maakt
een vervolg afspraak.
✓ Zorgt voor een goede verslaglegging van de intake en de voortgang in het
registratiesysteem.
✓ Maakt in overleg met de algemeen coördinator (en eventueel uitvoerend
coördinator)een trajectplan en zorgt voor de koppeling met de vrijwilliger.
✓ Weet de missie en visie Doen, Durven, Ervaren uitdragen binnen Huis voor Taal. uit te
dragen
✓ Is aanspreekpunt en coach voor de vrijwilliger en deelnemer gedurende het traject.
✓ Coacht en zorgt voor een goede voortgang van het traject; signaleert op tijd bij
knelpunten of problemen en verwijst door of vraagt assistentie van sociaal werker.
✓ Stimuleert het gebruik van interactieve werkvormen, thematisch werken, nieuwe
materialen bij vrijwilligers.
✓ Bewaakt de afspraken met een vrijwilliger en deelnemer over de
voortgangsgesprekken.
✓ Zorgt voor een afsluitend gesprek nadat een traject is afgerond;
✓ Heeft kennis over mogelijkheden intern of extern in een mogelijk vervolgtraject voor de
deelnemer.